luni, 8 decembrie 2008

Se pregateste ceva

detalii cat de curand. nu va impacientati.

17 comentarii:

Anonim spunea...

REPEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Andrei spunea...

daca nu vroiai sa ne impacientam taceai ca purcelu in porumb pana terminai cu surpriza...

Radu spunea...

evident. vreau sa va impacientati.

Kidha spunea...

pot sa stric stupiza? pot?

Radu spunea...

doar daca vrei sodomizata. vrei ?

Individual spunea...

o vreau eu, pun pariu ca e draguta cand tipa.

Darael spunea...

Suntem cu ochiul pe tine ca pe butelie..... sa nu ne scape nimica nimicuta :D

Anonim spunea...

de ce nu se conecteaza la site-ul nou?

Dead spunea...

ce-ai ma. merge beton.

Anonim spunea...

bun articol :) am shi eu o intrebare !! nu vrie sa facem schimb de bannere:-?? sau de linkuri !!

contact yahoo id : mandeea_deejay ! plzz

Anonim spunea...

33. Toma d'Aquino considera situarea universalului:
c. în lucruri*
34. Privitor la poziŃia sa în problema universaliilor Toma se pronunŃă în favoarea:
a. realismului*
35. Care dintre transcenderile propuse de Toma sunt realizabile pe cale logică:
a. cea de la existenŃă la esenŃă*
36. Potrivit lui Toma, în care dintre etapele unui proces dialectic intervine revelaŃia?
b. în trecerea de la general la fiinŃă*
37. Care dintre argumentele ontologice ale lui Toma sugerează cel mai potrivit principiul
creaŃiei?
c. argumentul cauzalităŃii*
15. Ce sens acordă Aristotel conceptului de substanŃă?
c. cel de materie si formă*
18. Prin termenul de entelechie Aristotel desemna:
a. cauza formală*
19. ConcepŃia cosmologică despre lume a lui Aristotel, din perspectiva funcŃionării primului
miscător este, în ultimă instanŃă:
a. monistă*
20. Ideea de entelechie la Aristotel implică o interpretare filosofică:
a. imanentistă*
27. În argumentarea principiului miscării, Aristotel face apel la ideea de:
c. cauză formală*
29. ConcepŃia filosofico-teologică a lui Augustin era de orientare:
a. transcendentistă*
30. Ce este dialectica pentru Augustin?
c. calea parcurgerii cunoasterii de la inferior la superior în procesul devenirii*
112. În ce fel si prin ce termen semnifică Lucian Blaga transcendentul?
c. Marele Anonim*
113. Din perspectiva lui Lucian Blaga, accesul nemijlocit si transfigurat al omului la
transcendent se realizează prin:
c. cenzură transcendentă*
114.În concepŃia ontologică blagiană, universul este:
1. finit
2. infinit
3. creat
4. necreat.
AlegeŃi varianta corectă:
a. 1, 3
b. 1, 4
c. 2, 3
d. 2, 4*
115. La Blaga, individuaŃiunile universului
b. se autogenerează*
117. În ce constă participarea Marelui Anonim, după Blaga, la procesul creaŃiei?
b. în emanarea „diferenŃialelor divine”, care stau la baza configurării „unităŃilor
formative” ce formează individuaŃiunile universului, respectiv, emanaŃii care se
realizează prin simpla sa prezenŃă ca nucleu al existenŃei*
118. „Lumea de mistere” la care face apel Blaga pentru a structura lumea omului:
c. se configurează ca zonă intermediară între imanent si transcendent*
119. În ce fel defineste Blaga omul?
a. ca fiinŃă existenŃială plăsmuitoare de transcendent*
120. Deschiderea spre sacru a omului este originată de Blaga:
c. în iraŃional*
121. Ce fel de categorii ordonează structurarea iraŃionalului pentru Blaga?
b. categorii dogmatice*
122. Prin ce modalitate se corelează transcendentul cu imanentul în concepŃia lui Blaga?
a. prin coborârea transcendentului în imanent*
123. Coborârea transcendentului în imanent este concepută de Blaga ca:
a. directă, nemijlocită*
124. Lucian Blaga consideră că Marele Anonim nu participă voit la creaŃie deoarece:
b. de teama denuclearizării existenŃei în condiŃiile participării la creaŃie, ce ar avea caefect autoreproducerea – datorită faptului că posedă capacitatea de a crea perfect*
76. Pentru empirismul logic (Carnap), ontologicul este de natură:
b. lingvistică*
87. Cum interpretează Carnap metafizica?
b. ca o construcŃie logico-teoretică*
40. Ce fel de concepŃie ontologică edifică Descartes:
c. dualistă*
41. Ce sens acordă Descartes ideii de Dumnezeu?
b. de infinit*
42. Ce metodă preconiza Descartes ca cea mai potrivită pentru întemeierea unei explicaŃii
stiinŃifice?
a. metoda deductivă*
105. Pentru Nicolai Hartmann, obiectul filosofiei este:
a. datul (obiectiv) si constructul (ideal si valoric)*
107. Care este obiectul asa zisei philosophia prima (ontologiei) la Hartmann?
c. fiindul (fiinŃei)*
108. Ca realist, Nicolai Hartmann propune o concepŃie ontologică (de fapt filosofică):
d. pluralistă*

Anonim spunea...

170. Nicolai Hartmann acordă statut ontologic
c. Atât lumii lucrurilor, cât si lumii ideilor omului*
62. ConcepŃia ontologică a lui Hegel este:
a. transcendistă*
63. Cum defineste Hegel universalul?
a. ca fiinŃă în sine (idee absolută)*
64. Hegel concepe fiinŃa în sine ca:
b. determinat si nemijlocitul gândirii*
65.Pentru Hegel, dialectica este
1. teorie a devenirii existenŃei (naturale si sociale)
2. teorie a cunoasterii (ca trecere de la individual la universal)
3. teorie a cunoasterii a priori
4. teorie a cunoasterii a posteriori
a. 1, 2*
b. 2, 3
c. 2, 4
d. 3, 4
66. Sistemul de gândire filosofică edificat de Hegel este:
a. idealist-obiectiv*
67. Din punct de vedere ontologic, idealismul hegelian este:
a. dialectic*
68. În ce fel interpretează (defineste) Hegel materia?
b. ca esenŃă a existenŃei*
69. „Logica” lui Hegel este:
a. ontologie*
74. Mijlocitul gândirii la Hegel este
a. esenŃa pură*
73. Nemijlocitul gândirii, la Hegel, este:
a. fiinŃa în sine*
70. Ce raporturi există între dialectica hegeliană si cea marxistă?
c. de continuitate*
72. Care din modalităŃile de interpretare a dialecticii hegeliene este preluată de Marx?
a. cea de teorie a devenirii existenŃei*
166. Conceptul de materie este interpretat de Hegel si Marx din perspectivă:
c. ontologică*
#FiinŃa (Sein) în concepŃia ontologică heideggeriană are funcŃie de:
a. temei (axiologic)*
#Termenul de Seiende exprimă la Heidegger:
a. fiindul sau fiinŃarea*
#La Heidegger, omul ca Dasein este (exprimă dimensiunea umană de):
c. fiinŃare deschisă spre fiinŃă*
#În ce fel instituie omul fiinŃa (după Heidegger)?
c. prin plăsmuire fenomenologică*
#ExistenŃa, ca termen, în concepŃia lui Heidegger, exprimă:
c. umanul*
#Care dintre termenii ontologiei heideggeriene desemnează atribuŃia demiurgiei (creaŃiei)?
a. Sein (fiinŃa)*
#Care este semnificaŃia dată de Heidegger termenului de Nimic?
b. cea de pozitivitate si deschidere a demersului ontologic*
#Care este temeiul plăsmuirii fiinŃei la Heidegger?
c. libertatea*
#CondiŃia umană este desemnată de Heidegger prin mijlocirea termenului de:
b. existenŃă*
#Ce sens acoperă termenul heideggerian de ec-sistenŃă?
a. pe cel de deschidere luminatoare spre fiinŃă*
#Care este rostul pentru om (în viziunea heideggeriană) al proiectării ontologice?
b. de circumscriere a esenŃei umane*
#Ce metodă foloseste Heidegger în construcŃia ontologică?
c. metoda fenomenologică*
#Ce rol acordă Heidegger stiinŃei pozitive (formale si factuale) în construcŃia ontologică?
a. de plăsmuire a fiinŃei*
#Care este, în ultimă instanŃă, pentru Heidegger, obiectul ontologiei (al filosofiei în genere)?
c. cercetarea omului, ca instanŃă întrebătoare de fiinŃă*
#În perspectiva diferenŃierii între ontologie si metafizică, si a raportului dintre stiinŃă si
metafizică –– operate de Heidegger –– omul (ca Dasein) este obiect al preocupărilor
directe ale:
b. metafizicii*
#Ontologia fundamentală are ca obiect, la Heidegger:
a. fiinŃa si fiinŃarea umană*
#Cum defineste Heidegger condiŃia umană?
b. ca apropiere de transcendent*
#În concepŃia ontologică a lui Heidegger ce semnificaŃie are termenul de Kehre?
c. de trecere în abordarea problemei ontologice de la fiinŃare la fiinŃă*
#Termenul heideggerian de ec-sistenŃă semnifică pe cel:
c. de „deschidere luminatoare spre fiinŃă”*
#Care este locul si rolul acordat de Heidegger si Noica Dumnezeului iudeo-crestin?
c. Nu-l situează nicăieri si nu-i acordă nici o atribuŃie*

Anonim spunea...

59. În rezolvarea problemei ontologice, Kant se situa pe poziŃii:
b. transcedentaliste*
61. Ce raport induce Kant, în perspectiva apriorismului său, între ontic si ontologic?
c. ontologicul este transcendent onticului*
167. Din perspectivă ontologică, concepŃia filosofică a lui Leibniz este:
d. deistă*
51. În gândirea materialistă marxistă conceptul de materie este conceput ca expresie:
c. a esenŃei existenŃei*
52. În ce modalitate ontologică este concepută de către marxism viaŃa socială?
a. materialistă*
53. ConcepŃia marxistă operează metodologic din perspectivă:
a. dialectică*
54. Care este conceptul de bază al ontologici sociale marxiste:
c. munca*
56. Din punctul de vedere al lui Gramsci, mai ales în ceea ce priveste viaŃa socială,
marxismul este, sub aspect ontologic
c. filosofie a praxisului*
57. Care este statutul ontologic al umanului în gândirea marxistă?
c. munca*
169. Filosofia marxistă a praxisului optează pentru o soluŃionare a problemei ontologice
c. în manieră monistă*
58. Care este limitarea principală a gândirii marxist-leniniste în abordarea socialului?
c. materialismul istoric*
125. Ce fel de concepŃie ontologică propune Constantin Noica?
a. monist-imanentistă*
126. În ce mod interpretează Noica fiinŃa în sine?
c. si ca una si ca cealaltă*
127. Pentru Noica, fiinŃa se distribuie sau se împarte în lucruri?
c. se distribuie dar nu se împarte*
128. Pentru Noica, în ce fel se întrepătrund fiinŃa si existenŃa?
a. fiinŃa este situată în existenŃă*
129. Pentru Noica, modalitatea pătrunderii de către om a fiinŃei este:
c. devenirea constientă întru fiinŃă*
130. Ce desemnează, la Noica, conceptul de „pachet ontologic”?
a. unitatea dintre fiinŃă pură si fiinŃă determinantă*
131. Care este, pentru Noica, modul fundamental de a fi al existenŃei?
a. devenirea*
132. Care sunt, pentru Noica, cele două segmente ale structurării integrale ale Cercului
dialectic?
b. devenirea fiinŃei determinate si devenirea constientă întru fiinŃă*
133. Care este mijlocul prin care Noica consideră că omul se află în vecinătatea fiinŃei si este
păstrătorul fiinŃei?
b. acŃiunea constientă*
135. Care este semnificaŃia exprimării lui Noica: „există fiinŃă si aici jos”, în imanent?
c. faptul că transcendentul există întru imanent*
136. Ce fel de „Dumnezeu” acceptă Noica, în calitate de transcendent:
b. Dumnezeul mitic*
137. Pe ce cale consideră Noica, în „Jurnalul de idei”, că-i este accesibilă calea spre
„Dumnezeu”?
c. pe cale dogmatică*
144. În concepŃia ontologică a lui Noica au operativitate termenii de nefiinŃă si neant?
c. Nu intervin în nici un proces de deschidere ontologică*
172. Ce funcŃii, în raport cu existenŃa, îndeplineste –– după Noica –– fiinŃa de primă instanŃă?
1) Întemeiază individualităŃile universului*
2) Integrează individualităŃile într-o totalitate*
3) Disociază individualităŃile unele de altele
AlegeŃi varianta corectă:
11. Cum semnifica Parmenide universalul, ca:
a. fiintă*
12. În ce fel semnifică Parmenide existenta?
a. ca unu*
106. Care dintre următorii termeni exprimă Principiul la Pitagora?
d. numărul*
4. În ce constă primordiul în viziunea lui Platon?
a. Universalul (ideea)*
6. Universalul la Platon este desemnat prin termenul de:
a. idée*

Anonim spunea...

7. În doctrina lui Platon asupra lumii ideilor, Dumnezeu figurează:
a. În vârful piramidei acestei lumi*
8. La Platon, dintre cele trei valori fundamentale (binele, frumosul, adevărul) care este situată
pe primul plan:
b. binele*
10. În ce constă atributia lui Dumnezeu în raport cu existenta la Platon?
b. ordonatoare*
21. Ce înŃelege Plotin prin emanaŃie?
b. iradiere*
22. Dintre concepŃiile filosofice grecesti clasice, pe care o continuă mai ales neoplatonicianul
Plotin?
c. pe cea a lui Aristotel*
23. La Plotin, Dumnezeu este considerat:
c. îngemănat materiei*
24. La Plotin, materia este:
b. emanaŃie a lui Dumnezeu*
25. Care din cele trei ipostaze are situare centrică în structurarea existenŃei la Plotin?
a. unul*
26. La Plotin, binele este situat la nivelul:
a. unului*
109. Care este domeniul lumii a treia la Karl Popper?
b. lumea obiectelor ideale, a proceselor cognitive*
111. Karl Popper operează în viziunea sa pluralist ontologică cu transcendentul ca:
b. individual*
13. Ce fel de concepŃie filosofică oferă Socrate despre univers?
b. antropocentrică*
14. Viziunea lui Socrate asupra universului era:
b. psihologică*
44. Care este conceptul ontologic de bază al lui Spinoza:
a. cel de substanŃă*
45. ConcepŃia ontologică a lui Spinoza a fost:
a. materialistă*
75. Ontologicul în viziunea logicistă (Wittgenstein I) este de natură:
a. senzorial – empirică*
81. Care este obiectul filosofiei în concepŃia lui Wittgenstein?
c. clarificarea gândurilor*
-----------------------------------
#Care dintre filosofii moderni a formulat sintagma „Dumnezeu este însăsi materia”
a. Spinoza*
#Care dintre filosofii moderni a pus problema ontologică în termenii raportului dintre
substanŃă si mod?
a. Spinoza*
#Care dintre filosofii moderni dezvoltă o concepŃie monistă pentru explicarea universului?
a. Spinoza*
#Care dintre filosofii moderni din secolul al XVII-lea a preconizat necesitatea considerării filosofiei ca o „mathesis universalis”?
a. Descartes*
#Care dintre gânditorii contemporani defineste munca drept instituire teleologică:
c. Lukacs*
#Care dintre materialismele epocii moderne operează inductiv-experimental?
b. Materialismul francez din secolul al XVIII-lea*
#Care dintre reprezentanŃii noi de seamă ai gândirii analitice a apreciat faptul că stiinŃa operează transcendentist si a procedat la definirea de pe aceste poziŃii a transcendenŃei?
c. Karl Popper*
#Care dintre substanŃele ce alcătuiesc lumea în accepŃia gânditorilor medievali nu au
corporalitate?
1. Dumnezeu*
2. Îngerii*
#Care dintre valorile fundamentale capătă la grecii vechi îndeosebi atributul de sacru?
b. binele*
#Care este conceptul ontologic fundamental în cadrul materialismului modern?
a. cel de substanŃă*
#Care este obiectul platformei-program a Cercului Vienez?
a. elaborarea unei concepŃii stiinŃifice despre lume*
#Care este suportul ontic al demersurilor cognitive în concepŃiile neopozitiviste
contemporane?
c. faptul logic*
#Care sunt filosofii a căror concepŃie ontologică era invocată ca sursă a concepŃiei lor de către filosofii crestini medievali si de teologia crestină?
c. filosofii greci antici*
#Ce fel de raport există între imanent si transcendent într-o concepŃie raŃionalist-dialectică?
c. De includere a transcendentului în imanent*
#Ce funcŃie îndeplineste fiinŃa de a doua instanŃă pentru fiinŃa de primă instanŃă?
b. este temei al acesteia*
#Ce metodă de abordare filosofică practică orientările empirist-logice si neopozitiviste?
a. metoda analitică*
#Ce metodă filosofică practică materialismul modern?
d. metoda analitică*
#Ce raport există între conceptul de monism ontologic si conceptul de unitate a universului?
a. de includere de către primul a celui de al doilea*

Cristi spunea...

eroticacte.blogspot.com

fotograf nunta narcisa spunea...

mai repede ca santem curiosi!

mue spunea...

MUIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE